หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 423 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)     ดาวน์โหลด