หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 425 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด