หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว 417 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp)     ดาวน์โหลด