แจ้งโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (06-10-60)

 

เรียน ศธภ.     เรียน ศธจ.

แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561