ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (12-10-60)

 

เรียน  ศธภ.     เรียน ศธจ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย