หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 18 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ     ดาวน์โหลด