เรียน  สำนักในส่วนกลาง / ศึกษาธิภาคภาคทุกภาค / ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/3586 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) รอบ 6 เดือน

 

สำนักในส่วนกลาง

ศึกษาธิการภาคทุกภาค/ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารแนบรายงานผลฯ

 

https://goo.gl/forms/J2JYc5QEBqqMgQj43