หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 16 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด