หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 94 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องกำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ     ดาวน์โหลด