ประกาศรายชื่อและผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 11 ราย

รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ