หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 13550  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่ ศธ 04149/3298  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่ ศธ 04062/ว 2173  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5104.2/2521  ดาวน์โหลด