การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แบบคำร้องขอปฏิบัติหน้าที่อำนวยการกลุ่ม หน่วย

บัญชีรายละเอียดการกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน