ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (10 ต.ค. 2561) ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๔๕๖๘