ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (10 ต.ค. 2561)  ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๔๕๐๙

แบบเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

ทำเนียบนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น