ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการจัดเก็บค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ

  1.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
  2.  คำสั่งกรมธนารักษ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุฯ
  3.  สัญญาเช่า  (ไม่เปิดเผย)
  4.  ใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี จากสำนักงานเขต  (ไม่เปิดเผย)
  5.  ใบตอบรับจดหมาย ลงทะเบียน  (ไม่เปิดเผย)
  6.  ทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัว  (ไม่เปิดเผย)