ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการจัดเก็บค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ