หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 292 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องการกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ     ดาวน์โหลด