หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 302 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)     ดาวน์โหลด