หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/026695 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบและทบทวนระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นให้เก็บไว้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน     ดาวน์โหลด