เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 18 และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/260-261 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 117)

 

เรียน  ศธภ.

เรียน ศธจ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย