หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา     ดาวน์โหลด