ระบบเพื่อใช้ log file , ราคากลาง Log , TOR Log file Rev1