ระบบเครือข่าย ศธ. , ราคากลางระบบเครือข่ายของศธ , TOR ระบบเครือข่ายศธ.