เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , ราคากลางแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง , TOR แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง