อุปกรณ์พ่วง จำนวน 8 รายการ  ,  ราคากลาง 8 รายการ ,  TOR 8 รายการ