การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของ สป. ( 09-10-60)

 

เรียน  สำนักภายใน สป.     เรียน  ศธภ.     เรียน  ศธจ.

ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของ สป.