ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง