หมายเหตุประกอบงบทดลอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560     ดาวน์โหลด