ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (7 ส.ค. 2561) ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๓๓๙๑