หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 195 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561  เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลด