หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0207.3/ว 562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่องขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)     ดาวน์โหลด