แบบผลการปฏิบัติราชการ ศึกษานิเทศก์

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินศึกษานิเทศก์          ดาวน์โหลด
  • แบบประเมินศึกษานิเทศก์          ดาวน์โหลด
  • แบบบันทึกความดี          ดาวน์โหลด
  • แบบแจ้งสำรวจและสรุปผลการปฏิบัติราชการ

เมษายน    ดาวน์โหลด

ตุลาคม      ดาวน์โหลด