คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๒๙๕/๒๕๖๑

เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งที่ 295/2561