เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/1171 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (26-01-61)

 

ดาวน์โหลด