การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานจัดการงานทั่วไป) – 31-01-61     รายละเอียด