สัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 วงจร  ,  ราคากลาง 179 วงจร  ,  TOR 179 วงจร