อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ  , ราคากลาง 2 รายการ , TOR 2 รายการ