สัญญาณความเร็วสูงภายใต้โปรโตคอล  ,  ราคากลางโปรโตคอล  ,  TOR โปรโตคอล