สัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (isp) ความเร์ว 50 100 mbps  ,  ราคากลาง50(100)  ,  TOR 50(100)