พระราชบัญญัติ

 • พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551     ดาวน์โหลด
 • พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542     ดาวน์โหลด
 • พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด

 

พระราชกฤษฎีกา

 • พรฎ.ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538     ดาวน์โหลด

 

กฎกระทรวง

 • กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด
 • กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด
 • กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด
 • กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด
 • กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด
 • กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด
 • กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด

 

ระเบียบ

 • ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552     ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  3) พ.ศ.2555     ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2552    ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536     ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549     ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547     ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด

 

ข้อบังคับ

 • ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549     ดาวน์โหลด

 

อื่นๆ

 • กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94  (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน  พุทธศักราช 2478     ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ และวิธีดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ     ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551     ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เรื่อง  การรับรองการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง การลด อัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร  ตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราช กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.2530 (ฉบับที่  20)     ดาวน์โหลด