ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (6 มิ.ย. 2561) ที่ ศธ 0201.4/2367