สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ จำนวน 2 ฉบับ (07.05.61)     รายละเอียด