หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว     ดาวน์โหลด