หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     ดาวน์โหลด