เรียน  ศึกษาธิการภาค 1-18 ,  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.5/1375, 1376 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

เรียน  ศธภ.  ,    แบบรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ

เรียน  ศธจ.  ,    แบบรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ