เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 18, ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.5/13228, 13229 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานเงินทดรองราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น กศน., สช. และ ก.ค.ศ.)

เรียน ศธภ. ,  แบบรายงานฯ

เรียน ศธจ. ,  แบบรายงานฯ