สำเนาหนังสือแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง

การจัดสรรคืนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ