ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (6 ก.ค. 2561) ที่ ศธ ๐๒๐๑๔/๒๘๗๐