เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/1808 – 1809 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

 

ศธภ.

ศธจ.

เอกสารแนบ