หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 364 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS     ดาวน์โหลด